Technologia wytwarzania kompozytowych absorberów energii udarowej nowej generacji PDF Drukuj Email

Projekty Unijne


2014-05-20Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Zakład Ekspertyz Materiałowych Uzbrojenia i Sprzętu jest Beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet nr 1.

Oś priorytetowa: Badania i Rozwój nowoczesnej technologii.

Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe.

Poddziałanie nr 1.3.1: Projekty rozwojowe,

Nr umowy: POIG.01.03.01-14-031/12

POIG.01.03.01-14-031/12-01

Tytuł projektu: „Technologia wytwarzania kompozytowych absorberów energii udarowej nowej generacji”Jednym ze sposobów zmniejszenia skutków działania sił udarowych na otoczenie są pasywne osłony ochronne (absorbery). Przez siły udarowe należy rozumieć siły dynamiczne o dużych ekwiwalentach energetycznych. Mogą one być pochodnymi zjawisk natury, wynikiem eksplozji surowców naturalnych takich jak gaz, ropa naftowa, metan lub wywołane działalnością przemysłową człowieka (reaktywne produkty chemiczne, nawozy sztuczne, pyły zbożowe, pyły węglowe). Mogą też być wywołane świadomą terrorystyczną działalnością człowieka. W tym wypadku są skutkiem wybuchu ładunków miotających lub ładunków fragmentujących pochodnych min, granatów, pocisków i ładunków improwizowanych.

Cel projektu:

  1. Zmodyfikowanie dotychczas wytwarzanych kompozytowych ceramiczno-laminatowych inertnych absorberów energii wielokrotnego uderzenia z zachowaniem 4 poziomu ochrony wg Stanag 4569 Aneks A w kierunku obniżenia masy powierzchniowej do wartości oczekiwanej, tj. poniżej 80 kg/m2.
  2. Wytworzenie nowego podatnego absorbera pasywnego rozpraszającego energię równoważną energii wybuchu 6 kg TNT - 2 poziom ochrony wg Stanag 4569 Aneks B.

W projekcie przewiduje się przeprowadzenie oceny skuteczności ochronnej eksperymentalnych absorberów energii metodą badań cząstkowych i konstrukcji finalnych na stacji prób oraz w warunkach rzeczywistych detonacji na poligonie. Badanie te zostaną wykonane przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.