Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych PDF Drukuj Email

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04.-00-0047/16 z dnia 8 września 2017r.


Wartość projektu:                   2 578 428,48 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 013 677,32 zł


Projekt jest realizowany przez Konsorcjum:

1.Instytut Metalurgii Żelaza – lider konsorcjum

2.Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

3.Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

4.ALCHEMIA S.A.

5.HEATMASTERS Poland sp. z o.o.


Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2017r.


Data zakończenia projektu: 30 czerwca 2020r.Głównym celem projektu jest opracowanie konstrukcji i wykonanie innowacyjnego opancerzonego lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego przeznaczonego do zabezpieczenia i ochrony żołnierzy lub funkcjonariuszy pełniących zadania operacyjne w okresie pokojowym i podczas działań wojennych lub stabilizacyjnych (np. punktów kontrolno-obronnych, baz lub innych obiektów strategicznych, lotnisk, instalacji). W projekcie zaplanowano wykonanie kontenera spełniającego 2 poziom ochrony zgodnie z dokumentem NATO Stanag 4569A, z rozszerzeniem o wyższą odporność na przebicie wybranymi rodzajami pocisków przeciwpancernych.

Innowacyjnością produktową projektu jest zastosowanie w konstrukcji kontenera blach z nanostrukturalnej stali bainitycznej charakteryzującej się wysoką odpornością na punktowe wysokoenergetyczne oddziaływania udarowe. Dotychczasowe badania balistyczne wykazały, że skuteczność ochronną definiowaną poziomem 2 wg Stanag 4569A uzyskano dla mniejszej grubości przedmiotowej blachy pancernej w odniesieniu do ogólnie stosowanych blach martenzytycznych o twardości ok. 500HB, Ta korzystna właściwość ma wpływ na cechy funkcjonalne wyrobu a zwłaszcza na jego mobilność.

Innowacja procesowa będąca przedmiotem badań w projekcie dotyczy wdrożenia technologii masowej produkcji stali nanostrukturalnej. Zakłada się, że oprócz zastosowania blach z tej stali do wytwarzania innowacyjnych kontenerów obserwacyjnych, zostaną wykorzystane w budowie i modernizacji innych obiektów i pojazdów wojskowych i policyjnych a także w innych obszarach gospodarki.

Członkiem konsorcjum jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. Zadania badawcze Instytutu objęte projektem dotyczą:

  • optymalizacji grubości blach w warunkach wielokrotnego ostrzału,
  • konfiguracji układów ochronnych i zbadanie ich  skuteczności,
  • zabudowa układów ochronnych w konstrukcji kontenera – badanie modeli istotnych węzłów,
  • kompleksowa ocena balistyczna spełnienia założonego poziomu ochrony (poziom2) przez kontener.


Wizualizacja lekkiego obserwacyjno-obronnego kontenera opancerzony (LOOK)

Dotychczasowe publikacje autorów projektu dotyczące badań i  zastosowań stali nanostrukturalnych:

1. J. Marcisz, B. Garbarz, W. Burian, J. Stępień and L. Starczewski: Ballistic testing of nano-precipitation hardened and nano-duplex steels. 27th International Symposium on Ballistics, 22-26 April 2013, Freiburg, Germany, p. 1834-1845

2. W. Burian, J. Marcisz, B. Garbarz, L. Starczewski. Nanostructured bainite-austenite steel for armours construction. Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, no 3, 2014, pp. 1211-1216

3. J. Marcisz, W. Burian, J. Stępień and L. Starczewski, M. Wnuk, J. Janiszewski. Static, dynamic and ballistic properties of bainite-austenite steel for armours. 28th International Symposium on Ballistics, 2014 Atlanta, USA, p. 1348 – 1361

4, J. Marcisz, J. Janiszewski, W. Burian, B. Garbarz, J. Stępień, L. Starczewski, Badania właściwości dynamicznych wysokowytrzymałej stali nanostrukturalnej Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, nr 2, 2015, s. 96-105

5 J. Marcisz, W. Burian, J. Stępień, L. Starczewski, M. Wnuk. Stalowo-kompozytowe panele do  ochrony przed przebiciem pociskami kumulacyjnymi z zastosowaniem blach z nanokrystalicznej stali bainityczno-austenitycznej.. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 6, 1 (19), 2015, 71-90