Sulejówek, dnia 13.02.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r.
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. Nr 19/2004, poz.177 z późn.zm.)

 

 

 1. Nazwa (firma i adres Zamawiającego).

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

05-070 Sulejówek

ul. Okuniewska 1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 681-10-12, fax: 22 681-10-73

 

 

II. Określenie trybu zamówienia.

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na dostawę do WITPiS:

 

OLEJU NAPĘDOWEGO ARKTYCZNEGO 2 SPEŁNIAJĄCEGO CO NAJMNIEJ PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 590 + A1 : 2011.

 

 1. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 1. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ: www.witpis.eu.

 2. Urząd Zamówień Publicznych - Ogłoszenie nr 512471-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem określonym w pkt. 1 lub numerem telefonu 22 681-11-37.

 

 

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

 

DOSTAWA: OLEJU NAPĘDOWEGO ARKTYCZNEGO 2 SPEŁNIAJĄCEGO CO NAJMNIEJ PARAMETRY JAKOŚCIOWE ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 590 + A1 : 2011.

- Kod CPV: 09134100-8

 1. Dostawa oleju napędowego arktycznego kl. II, spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 590 + A1 : 2017-06.

 2. Koszt dostawy do Zamawiającego wliczony w cenę oleju napędowego.

 3. Ilość maksymalna 115 m3, w ciągu 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy wg cen hurtowych Wykonawcy obowiązujących w dniu odbioru.

 4. W ciągu pierwszych 12 miesięcy dostawa ~ 50 m3, w następnych 24 – miesiącach pozostałość (ww. ilości są wielkościami przewidywanymi i mogą ulec zmianie).

 5. Dostawy – wg oddzielnych zamówień Zamawiającego, potwierdzone przez Wykonawcę, wg ilości w nich zawartych.

 6. Do każdej partii dostarczonego produktu wymaga się „Świadectwa jakości”.

 7. Odbiór – autocysterną Wykonawcy do Zamawiającego.

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczonego oleju w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium w zakresie zgodności dostarczonego produktu z odpowiednią normą.

 

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

Realizacja zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy, wg bieżących zamówień.

 

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Etap I

Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania”, zwanego dalej Oświadczeniem - Załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Etap II

Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie dokumentów.

Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także Wykonawcy występujący wspólnie, którzy:

 1. Nie podlegają wykluczeniu.

 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawcy i podwykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej tj. posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity : Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).

 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej;

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali należycie minimum 3 dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda, z podaniem dat wykonania i odbiorców.

Wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4 do SIWZ).

Uwaga

W przypadku dostarczenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w których wartości zostały podane w walutach obcych, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

 

 1. Informacje na temat wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienie wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 1. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów.

 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

- cena oferty brutto za realizację całości zamówienia - 100%.

3. Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium - ocena dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:

najniższa cena ofertowa brutto (spośród nieodrzuconych)

C= ------------------------------------------------------------------------------- x 100

cena brutto oferty badanej

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (C), obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. Miejsce i termin składania ofert.

1. Pocztą na adres:

Wojskowy Instytut Techniki

Pancernej i Samochodowej

05-070 Sulejówek

ul. Okuniewska 1

Posłańcem: adres jw. w bud. nr 1 pokój nr 7 w godz. 800-1500

2. Termin składania ofert: 21.02.2020r.do godz. 1200.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się: 21.02.2020r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, I piętro pokój nr 136 (sala konferencyjna)

 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

 1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcje elektroniczne.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 1. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


Ogłoszenie o przetargu - olej
aktualny PN-01_2020 z 11.02.2020_SIWZ
PN 01-2020_OLEJ_ZAŁ_NR_1
PN 01-2020_OLEJ_ZAŁ_NR_6
PN-01_2020 _OLEJ_ZAŁ_NR_3
PN-01-2020 _OLEJ_ZAŁ_NR_2a
PN-01-2020 _OLEJ_ZAŁ_NR_9
PN-01-2020_OLEJ_ZAŁ_NR_2
PN-01-2020_OLEJ_ZAŁ_NR_4
PN-01-2020_OLEJ_ZAŁ_NR_5
PN-01-2020_OLEJ_ZAŁ_NR_7
PN-01-2020_OLEJ_ZAŁ_NR_8

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2021

36/MON/2021

48/MON/2021

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073