Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników naukowych

 

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych do działania,

 • odpowiedzialnych, dokładnych i sumiennych.

Wymagania obowiązkowe:

 • stopień naukowy doktor inżynier w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna, budowa i eksploatacja maszyn.

 • specjalizacja w zakresie balistyki końcowej materiałów, pancerzy oraz w zakresie pojazdów specjalnych: opancerzeń, analizy konstrukcji, ochrony załóg,

 • znajomość zagadnień z obszaru nowoczesnych materiałów inżynierskich, konstrukcyjnych w tym wytwarzania oraz badań stopów metali i kompozytów,

 • umiejętność samodzielnego planowania badań oraz ich prowadzenia, opracowywanie metod i procedur badawczych,

 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i pozyskiwaniu finansowania projektów naukowo-badawczych,

 • udział w projektach naukowo-badawczych oraz popularyzacji wyników badań naukowych,

 • dorobek publikacyjny w w/w. zakresie udokumentowane publikacjami,

 • prawo jazdy minimum kat. B,

 • niekaralność,

 • posiadanie praw publicznych,

 • znajomość języka angielskiego w tym technicznego na poziomie 2222, FCE,

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE”.

 

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • doświadczenie w opracowywaniu procedur i metodyk badawczych,

 • wiedza i doświadczenie w zakresie badań wojskowych pojazdów specjalnych,

 • znajomość ogólnych wojskowych dokumentów normatywnych,

 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów w warunkach poligonowych lub laboratoryjnych,

 • doświadczenie w zarządzaniu pracami naukowo-badawczymi,

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET”, a w przypadku braku poddanie się procedurze,

 • zaświadczenie w zakresie braku przeciwwskazań w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Oferty w postaci:

 • podania skierowanego do Dyrektora Instytutu

 • życiorysu (CV),

 • ksero odpisu dyplomu doktora,

 • oświadczenie o posiadaniu praw publicznych,

 • zaświadczenie z KRK,

 • wykazu publikacji naukowych.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnia;

 • fundusz socjalny;

 • dofinansowanie do karty MultiSport;

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich dokumentów aplikacyjnych do 31.07.2020r. na adres :

 

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna dokona rozstrzygnięcia konkursu do dnia 07.08.2020 r.

Składając dokumenty rekrutacyjne :

 1. Wyraża Pani/Pana zgodę na przetwarzanie przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z siedzibą w Sulejówku, dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko: adiunkt danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz dokumentach zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej w obecnym procesie rekrutacji.

 2. Oświadcza Pani/Pana, że został/a poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.

 3. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej "RODO" (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.)., niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydata pozyskanych w procesie rekrutacji jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej  z siedzibą w Sulejówku 05-070, ul. Okuniewska 1 , KRS:0000163791,  NIP: 113-00-03-109,  REGON: 011561862, dane kontaktowe: tel. + 48 261 811 012, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Kandydat w dowolnym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji -  nie dłużej niż 3 miesiące, w której kandydat bierze udział lub do ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie przewiduje udostępnienia danych osobowych kandydata innym podmiotom.

Uprawnienia i certyfikaty

34/MON/2018

35/MON/2018

36/MON/2018

48/MON/2018

PN-EN ISO 9001:2015

AB 83

AB 150

AB 1625

B-022/ 2005

 

Aktualności

 

 

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek

22 783 19 28
261 811 012

261 811 073